Πληρωμές Aπολαβών Aδείας 2023
Payment of Holiday Benefits 2023

Σύμφωνα με  την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις πληρωμές των απολαβών αδείας για το έτος 2023 προς τους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών:

Οι πληρωμές των απολαβών αδείας στους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθούν στις 12 Ιουνίου 2024.

Οι δικαιούχοι που έλαβαν τις απολαβές αδείας τους το 2023 μέσω τραπεζικού εμβάσματος ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς οι πληρωμές θα γίνουν και φέτος στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 14/6/2024 μόνο για:

(α) όσους είναι για πρώτη φορά δικαιούχοι πληρωμής απολαβών αδείας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών ή

(β) όσους πληρώθηκαν τις απολαβές αδείας τους το 2023 με επιταγή ή

(γ) όσους έλαβαν απορριπτική επιστολή πέρυσι.

 

Παρακαλούμε να ελέγξετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς (IBAN) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοί και να επικοινωνήσετε με τα Τραπεζικά Ιδρύματα σας για να επιβεβαιώσετε αν έχει γίνει κάποιο έμβασμα, πριν επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

English Text

 

According to the  recent announcement from the Ministry of Labour and Social Insurance regarding the payment of holiday benefits for the year 2023 to the beneficiaries of the Central Holiday Fund:

The payments of holiday benefits for the year 2023 will be made on June 12, 2024.

Beneficiaries who received their holiday benefits in 2023 via bank transfer DO NOT need to submit a new application, as this year’s payments will also be made to the same bank accounts that have been declared to the Social Insurance Services.

Applications will be accepted from June 14, 2024, only for those:

(a) who are entitled to holiday benefit payments from the Central Holiday Fund for the first time or

(b) who received their holiday benefits in 2023 via cheque or

(c) who received a rejection letter last year.

 

Please check that your bank accounts (IBAN) are active and confirm with your banking institutions whether a transfer has been made before contacting the Social Insurance Services.