Αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 01.01.2024
Increase in contributions to the Social Insurance Fund from 01.01.2024

Μετά απο ενημέρωση απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για τις αυξήσεις στα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που καθορίστηκε το 2012 με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύσουν τα εξής:

Για μισθωτούς:

  • 22,8% από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για αυτοτελώς εργαζομένους:

  • 21,8% από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σ’ αυτό:

  • 22,8% από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού:

  • 19,7% από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας,

Για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού:

  • 22,8 % από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων, σχετική αναλογιστική μελέτη που ετοιμάστηκε κατέδειξε ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετη αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να καλυφθεί η δαπάνη που προκύπτει από την επέκταση του δικαιώματος σύνταξης χηρείας στους άντρες.

 

After being informed by the Social Insurance Services and in accordance with the planning for the increases in the contribution rates to the Social Insurance Fund established in 2012 with a relevant amendment to the legislation, from January 1, 2024 the following will apply:

 

For employees:

  • 22.8% of which 8.8% is paid by the employee, 8.8% by the employer and 5.2% by the Fixed Fund of the Republic.

For the self-employed:

  • 21.8% of which 16.6% is paid by the self-employed and 5.2% by the Fixed Fund of the Republic,

For employees covered by a professional plan without the employee contributing to it:

  • 22.8% of which 4.45% is paid by the employee, 13.15% by the employer and 5.2% by the Permanent Fund of the Republic,

For optional domestic insured persons:

  • 19.7% of which 15% is paid by the insured himself and 4.7% by the Fixed Fund of the Republic,

For optional foreign insured persons:

  • 22.8% of which 17.6% is paid by the insured himself and 5.2% by the Permanent Fund of the Republic.