ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
AUTOMATIC CONSUMER INDEX ADJUSTMENT

Ενημέρωση για επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

1. Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2023 κατέγραψε αύξηση ύψους 3,66%.

2. Σύμφωνα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017 και την ανανέωση αυτής που υπογράφτηκε στις 12 Μαΐου 2023, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 66,7% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

3. Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 01/01/2024 αυξάνεται: α) κατά 2,44% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/23 ή β) από 8,52% σε 11,17% επί των βασικών μισθών.

English text.

Information for businesses that adjust employee salaries based on the change in the Automatic Indexation (ATA) for the following:

1. The variation of the Consumer Price Index (excluding consumption taxes) for the year 2023 recorded an increase of 3.66%.

2. According to the Transitional Agreement concluded between the Social Partners on July 28, 2017 and its renewal signed on May 12, 2023, salaries are adjusted by 66.7% of the annual increase of the Index, meaning that during the second and third quarter of the previous year shows a positive growth rate.

3. Consequently, the ATA from 01/01/2024 increases: a) by 2.44% on the total salaries that were in force on 31/12/23 or b) from 8.52% to 11.17% on the basic salaries.

egkiklios-1743-ata
Παραδείγματα Υπολογισμού ΑΤΑ
Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και παραδείγματα, για την ενημέρωση σας.