Ανώτατο Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών για το 2024 – Maximum Limit of Insurable Earnings for 2024

το Ανώτατο Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών για το 2024, για σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφοράς στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’Απολαβών και Πλεονάζοντος Προσωπικού με βάση τον Κανονισμό 8 (1) και (2) των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2010 εώς 2023 ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 1.209 €

ΜΗΝΙΑΙΟ 5.239 €

ΕΤΗΣΙΟ (Εβδομαδιαίο Προσωπικό) 62.868 €

ΕΤΗΣΙΟ (Μηνιαίο Προσωπικό) 62.868 €

the Maximum Limit of Insurable Earnings for 2024, for the purposes of calculating the amount of contribution to the Social Insurance Funds, Annual Leave with Benefits and Surplus Staff based on Regulation 8 (1) and (2) of the Social Insurance (Contributions) Regulations 2010 until 2023 is defined as follows:

WEEKLY €1,209

MONTHLY €5,239

ANNUAL (Weekly Staff) €62,868

ANNUAL (Monthly Staff) €62,868