Ανακοίνωση για 13ο Μισθό – Announcement for the 13th Salary

Μετά απο ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου.

Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί.

Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή υποβολή παραπόνων, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (www.mlsi.gov.cy/dlr ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία).

English Text

Following an announcement by the Ministry of Labor and Social Insurance, the 13th salary, where it is paid in the context of a collective agreement or personal contract or as a practice of the company, constitutes part of the employee’s salary and therefore its non-payment is equivalent to a violation of the provisions on the Protection of Wage Law.

This, in addition to the rights that the Law provides to the employee to claim his payment civilly, also constitutes a criminal offense and has as a consequence the criminal prosecution of the employer. According to the provisions of the said Law, in case of conviction of the employer, a prison sentence of up to 6 months or a fine of up to €15,000 or both penalties are imposed.

In addition, the competent Court can award the employees the sums owed to them corresponding to the 13th salary.

For further information or to submit complaints, the public can contact the Department of Labor Relations (www.mlsi.gov.cy/dlr or the local District Offices).