Προσωρινή Φορολογία 2023
Temporary Tax 2023

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση υποβολής Προσωρινής Φορολογικής Δήλωσης σε περίπτωση που η επιχείρησή σας θα έχει φορολογητέο εισόδημα για το τρέχον έτος. Το τμήμα Εσωτερικών Προσόδων απαιτεί από όλες τις επιχειρήσεις (είτε είναι εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σύλλογοι ,σωματεία κ.λπ.) να εκτιμήσουν εάν θα προκύψει φορολογητέο εισόδημα για το τρέχον έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η υπολογιζόμενη φορολογική υποχρέωση πρέπει είναι πληρωτέα σε δύο δόσεις μέχρι τις ακόλουθες ημερομηνίες: 1η δόση ‐ 31 Ιουλίου του σχετικού έτους 2η δόση ‐ 31 Δεκεμβρίου του σχετικού έτους. Αναθεώρηση του εκτιμώμενου φόρου επιτρέπεται μόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του εξεταζόμενου έτους. Για τις μηδενικές Προσωρινές Φορολογικές δηλώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Το τμήμα Εσωτερικών Προσόδων θα δέχεται μηδενικές Προσωρινές Φορολογικές δηλώσεις από άτομα φυσικά πρόσωπα αλλά όχι από νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες κλπ.). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταβάλει Προσωρινή Φορολογία όπως αναγράφετε πιο πάνω και προκύψει φορολογητέο κέρδος, τότε με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος η επιχείρησης θα υποστεί ποινή 10% επί του οφειλόμενου φόρου. Η ποινή αυτή θα ισχύει και για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν υπολογίσει τη Προσωρινή Φορολογία με ποσό λιγότερο από 75% του πραγματικού φόρου. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η κύρωση θα ισχύει μόνο για τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού φόρου και του Προσωρινού Φόρου που καταβλήθηκε. Άλλες κυρώσεις σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλει τις Προσωρινές Φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις ημερομηνίες λήξης είναι: • επιτόκιο ‐ το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2020 ορίζεται στο 1.75% ετησίως • μια εφάπαξ ποινή 5% Για να σας βοηθήσουμε να ετοιμάσετε και να υποβάλετε την Προσωρινή Φορολογία της επιχείρησής σας, παρακαλούμε όπως μας δώσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες μέχρι την 1η Ιουλιου 2023.

Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσουμε εμείς την Προσωρινή Φορολογία σας, παρακαλούμε όπως καταθέσετε το απαιτούμενο ποσό στον λογαριασμό πελάτων που διαθέτουμε, λεπτομέρειες του οποίου δίνουμε πιο κάτω. Αυτό το ποσό θα πρέπει να μας δοθεί μέχρι τις 25 Ιουλίου 2023. Η χρέωση των υπηρεσιών μας θα είναι ανάλογη με το σύνολο των εργασιών που έχουν αναληφθεί. Παρακαλούμε προγραμματίστε όσο πιο νωρίς μπορείτε. Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία τυχόν χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

English text

We would like to remind you of the obligation to submit a Provisional Temporary Tax Return if your business has taxable income for the current year. The Inland Revenue Department requires all businesses (whether companies, self‐employed, etc.) to assess whether taxable income will be made for the current year. In this case, the calculated tax liability must be payable in two installments until the following dates: 1st installment ‐ 31 July of the year concerned 2nd installment ‐ 31 December of the year concerned Revision of the estimated tax is only allowed until 31 December of the year under review. There is no payment obligation for zero Interim Tax Returns. The Inland Revenue Department will accept zero Interim Tax Returns from individuals but not from legal entities (eg companies, etc.).

If the company does not pay a Provisional Tax as described above and a taxable profit arises, the company will be subject to a 10% penalty on the tax due. This penalty will also apply to those businesses that have calculated the Income Tax by less than 75% of the actual tax. However, in this case, the penalty will only apply to the difference between the actual tax and the Income Tax paid. Other sanctions if the enterprise does not submit the Interim Tax Returns by the due dates is: • Interest rate ‐ which from January 1, 2020 is set at 1.75% per annum • a one‐off penalty of 5%

To help you prepare and submit your Temporary tax, please provide all relevant information by 1st of July 2023. If you would like us to pay your Temporary Tax, please deposit the required amount into our customer account, details of which are given below. This amount should be given to us by 25 July 2023. The charge for our services will be proportional to all the work that has been undertaken. We are willing to assist you with any questions or information you may need. Thank you for your attention