Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Ένστασης και Επιβολής Πρόσθετου Φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023
Extension of Date for Filing Objections and Imposition of Additional Tax for Personal Income Taxes issued within 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, το έργο της ταχείας εκκαθάρισης Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου για τα φορολογικά έτη 2017 και μετέπειτα συνεχίζεται, με αποστολή χιλιάδων φορολογιών ταχυδρομικώς στη τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έργο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με στόχο την εκκαθάριση όλων των Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και το έτος 2022.

Επειδή παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην παραλαβή της Ειδοποίησης Επιβολής Φορολογίας (έντυπο ΤΦ8), λόγω της μαζικής επιβολής φορολογιών αλλά και της μη επικαιροποίησης, εκ μέρους των φορολογουμένων, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, ο Έφορος Φορολογίας, στα πλαίσια χρηστής διοίκησης αποφάσισε ότι:

(α) παρατείνεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και φέρουν ημερομηνία υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(β) δεν θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 5% για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και για τις οποίες (i) εκκρεμεί η πληρωμή και (ii) φέρουν ημερομηνία πληρωμής μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2023, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Χρήσιμες πληροφορίες

i. Πληρωμές φορολογικών οφειλών

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ μέσω της Φορολογικής Πύλης.

(http://taxportal.mof.gov.cy/ ). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από την θεματική ενότητα Άμεση Φορολογία – Εγκύκλιοι/Ενημερωτικά Έντυπα/Οδηγοί, έχει αναρτηθεί Οδηγός Πληρωμής Φορολογικών Οφειλών τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

ii. Αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο

Η αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο (διεύθυνση /τηλέφωνα/δραστηριότητα κλπ), αποτελεί ευθύνη των φορολογούμενων και γίνεται με την υποβολή του εντύπου Τ.Φ. 2003 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

Τμήμα Φορολογίας 17 Οκτωβρίου 2023

English text.

The Department of Taxation advises that the work to expedite clearance of Personal Income Returns for tax years 2017 and beyond continues, with thousands of tax returns being mailed to the last registered mailing address. The project will continue in the coming months with the aim of clearing all the Declarations submitted up to the year 2022.

Because there was a delay in the receipt of the Tax Enforcement Notice (TD8 form), due to the mass imposition of taxes and also the non-updating, on the part of the taxpayers, of the mailing address, the Tax Commissioner, in the context of sound administration, decided that:

(a) the right to file an objection is extended until December 31, 2023 for taxes issued within 2023 and with an objection date until December 31, 2023.

(b) no additional tax of 5% shall be imposed on assessments issued within 2023 which (i) are pending payment and (ii) have a payment date up to and including 30 November 2023, provided they are paid before 31 December 2023 .

Useful information

i. Tax debt payments

Payments are made ONLY through the Tax Portal.

(http://taxportal.mof.gov.cy/). On the website of the Department of Taxation under the subject section Direct Taxation – Circulars/Information Forms/Guides, a Guide to Paying Tax Debts has been posted which you can consult.

ii. Change of information in the Tax Registry

The change of data in the Tax Register (address / telephone numbers / activity etc.) is the responsibility of the taxpayers and is done by submitting the T.D. form. 2003 in the local District Offices of the Department.