Ο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος

February 14, 2023 / News Ελληνικά

Αλλαγές στον Περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος για λόγους γονικής άδειας και ανωτέρας βίας

Changes to the Termination of Employment (Amendment) Law for reasons of parental leave and force majeure

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος