Μειώση στο 17% από 30% στον Συντελεστή ‘Εκτακτης Εισφοράς για την ‘Αμυνα
Reduction to 17% from 30% in the Emergency Contribution Rate for Defense.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 157(Ι)/2023 Αρ. 4975, 20.12.2023 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 157(Ι) του 2023 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2023 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002 188(Ι) του 2003 178(Ι) του 2007 23(Ι) του 2009 44(Ι) του 2009 75(Ι) του 2009 111(Ι) του 2009 40(Ι) του 2010 132(Ι) του 2010 114(Ι) του 2011 190(Ι) του 2011 72(Ι) του 2012 29(Ι) του 2013 119(Ι) του 2015 208(Ι) του 2015 209(Ι) του 2015 68(Ι) του 2016 106(Ι) του 2017 131(Ι) του 2017 98(I) του 2018 118(I) του 2018 25(I) του 2019 87(I) του 2019 155(Ι) του 2019 172(Ι) του 2019 184(Ι) του 2020 6(I) του 2021 32(I) του 2021 177(I) του 2021 195(I) του 2021 78(Ι) του 2022 198(Ι) του 2022 40(Ι) του 2023 135(Ι) του 2023. 1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2023 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2023.

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της φράσης «τριάντα τοις εκατόν (30%)», με τη φράση «δεκαεπτά τοις εκατό (17%)»· και (β) με την προσθήκη στην τρίτη επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), αμέσως μετά την παράγραφο (iii), της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(iv) τόκος που καταβάλλεται επί αποζημίωσης για πρόκληση αναπηρίας ή σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·». Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου2024

English text

EU. Par. I(I) Law 157(I)/2023 No. 4975, 20.12.2023 The Extraordinary Levy for the Defense of the Republic (Amendment) (No. 3) Law of 2023 is issued by publication in the Official Gazette of the Republic of Cyprus in accordance with Article 52 of the Constitution. Number 157(I) of 2023 AN ACT TO AMEND THE EMERGENCY CONTRIBUTION FOR THE DEFENSE OF THE REPUBLIC ACT OF 2002 THROUGH (NO. 2) OF 2023 The House of Representatives votes as follows: Short title. 117(I) of 2002 223(I) of 2002 188(I) of 2003 178(I) of 2007 23(I) of 2009 44(I) of 2009 75(I) of 2009 111(I) of 2009 40( I) of 2010 132(I) of 2010 114(I) of 2011 190(I) of 2011 72(I) of 2012 29(I) of 2013 119(I) of 2015 208(I) of 2015 209(I) of 2015 68(I) of 2016 106(I) of 2017 131(I) of 2017 98(I) of 2018 118(I) of 2018 25(I) of 2019 87(I) of 2019 155(I) of 2019 172(I) of 2019 184(I) of 2020 6(I) of 2021 32(I) of 2021 177(I) of 2021 195(I) of 2021 78(I) of 2022 198(I) of 2022 40( I) of 2023 135(I) of 2023. 1.

This Act shall be cited as the Emergency Levy for the Defense of the Republic (Amendment) (No. 3) Act of 2023 and shall be read together with the Emergency Levy for the Defense of the Republic Acts of 2002 to (No. 2) of 2023 (hereinafter referred to as “the principal Act”) and the principal Act and this Act shall together be referred to as the Emergency Contribution for the Defense of the Republic Acts 2002 to (No. 3) of 2023.

Amendment of Article 3 of the Basic Law. 2. Article 3 of the basic law is amended as follows: (a) By replacing in paragraph (b) of subsection (2) the phrase “thirty percent (30%)“, with the phrase “seventeen percent (17% )“; and (b) by adding to the third proviso to paragraph (b) of subsection (2), immediately after paragraph (iii), the following new paragraph: “(iv) interest paid on disability compensation or of serious bodily injury or death does not fall under the provisions of this paragraph;” Commencement of this Law. 3. This Law enters into force on January 1, 2022