ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2024
OCCUPATIONAL CATEGORIES AND AMOUNTS OF INSURED BENEFITS OF THE SELF-EMPLOYED 2024

Επαγγελματικές Κατηγορίες Αυτοτελώς Εργαζόμένων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2024

Professional Categories of Self Employed

OCCUPATIONAL CATEGORIES AND AMOUNTS OF INSURED BENEFITS OF THE SELF-EMPLOYED 2024

Ποσά_εισφορών_Αυτοτελώς_Εργαζομένων_στο_ΤΚΑ_2024

Επαγγελματικές_κατηγορίες_και_ποσά_ασφ_αποδοχών_ΑΕ_2024