Ενημέρωση στην υποβολή καθυστερημένων Ετήσιων Εκθέσεων ΗΕ32
Update on the submission of delayed Annual Returns HE32

Ενημέρωση σε συνέχεια συνάντησης του ΣΕΛΚ με τον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σχετικά με την ετοιμασία και υποβολή στον Έφορο Εταιρειών της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρείας, ως ακολούθως:

Ετήσιες Εκθέσεις (ΗΕ32) σε καθυστέρηση ετών μέχρι και το 2003 (….-2003):

  • Η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης (ΗΕ32) παραμένει, χωρίς όμως τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις, καθότι η υποχρέωση υποβολής αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων τέθηκε σε εφαρμογή από την Ετήσια Έκθεση (ΗΕ32) του έτους 2004 και εντεύθεν.

Ετήσιες Εκθέσεις (ΗΕ32) σε καθυστέρηση ετών από το 2004 μέχρι και το 2018 (2004-2018):

  • Η υποχρέωση για υποβολή της ΗΕ32 μαζί με τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις παραμένει.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις δεν υπάρχουν, λόγω μη τήρησής τους πέραν των 6 ετών, τότε θα υποβάλλεται η ετήσια έκθεση μαζί με μια βεβαίωση από την εταιρεία ότι οι αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις δεν είναι πλέον διαθέσιμες λόγω καταστροφής τους.

Ετήσιες Εκθέσεις (ΗΕ32) σε καθυστέρηση ετών από το 2019 μέχρι και το 2023 (2019-2023):

  • Η υποχρέωση για υποβολή της ΗΕ32, μαζί με τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις παραμένει.

English text

Update following a meeting of ICPAC with the Companies Branch of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, regarding the preparation and submission to the Registrar of Companies of the Company’s Annual Return and Financial Statements, provides the following:

Annual Returns (HE32) delayed as of years until 2003 (….-2003):

  • The obligation to submit an annual return (ΗΕ32) remains, but without the corresponding Financial Statements, as the obligation to submit corresponding financial statements was implemented from the Annual Return (HE32) of the year 2004 onwards.

Annual Returns (HE32) delayed for the years between 2004 to 2018 (2004-2018):

  • The obligation to submit HE32 together with the corresponding Financial Statements remains.

However, in cases where the corresponding Financial Statements do not exist, due to the limit of the obligation to maintain them which is up to 6 years, then the annual return will be submitted together with a confirmation letter from the company that the corresponding Financial Statements are no longer available due to their destruction.

Annual Reports (HE32) delayed for the years between 2019 until 2023 (2019-2023):

  • The obligation to submit HE32, together with the corresponding Financial Statements remains.